Anasayfa » Genel » Nedir Bu ‘ KKD ’?

Nedir Bu ‘ KKD ’?

kkd

Emek yoğun sektörlerde, çalışanların yaptıkları işin gereği olarak olası risk oranında ve iş güvenliği gerekliliği doğrultusunda Kişisel Koruyucu donanım ürünlerini kullanmaları gerekir. Her geçen gün artan bilinç ve denetimlerle birlikte KKD kullanım oranı artsa da yine de yeterli seviyeye ulaşamadığı görülüyor. ‘Bize bir şey olmaz’ düsturu ile hareket eden kullanıcılar, ergonomik yapısına önem verilmeden işçilere temin edilen ürünler ve standartlara uymadan üretilen ürünler, KKD kullanımını etkileyen faktörler arasında görülüyor. Ekim sayısı dosya konusu içerisinde iş güvenliği kapsamında KKD üretimi ve temini yapan firmalardan bilgiler aldık. Aldığımız bilgiler ve yaptığımız röportajları paylaşmadan önce KKD nedir, nasıl sınıflandırılır, yasal düzenlemeler nelerdir? Kısaca üzerinde durmak istiyoruz.

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Nedir?

Kişisel Koruyucu Donanım, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik risklerine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemedir.

• Soğuğa veya sıcağa karşı koruyan güvenlik ayakkabıları, eldivenler gibi koruyucu giysiler

• Endüstride kullanılan güvenlik gözlükleri, baretler, yüksekten düşmeyi önleyici emniyet kemerleri gibi koruyucu donanımlar kişisel koruyuculara örnektir.

KKD İçin Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Ne Demektir?

CE işareti taşıyan tüm ürünlerde olduğu gibi KKD’nin de insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarıdır.

Kişisel Koruyucu Donanım Seçiminde Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Çalışanları, işin risklerine karşı korumak işverenin yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük yerine getirilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

• Belirlenen risklerin toplu koruma yöntemleriyle önlenemediği veya alınan teknik önlemlere rağmen istenilen düzeye indirilemediği hallerde kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

• KKD’nin kendisi risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye, iş koşullarına, kullanan işçinin sağlık durumuna, ergonomik gereksinimlerine ve yapılan işe uygun olmasına dikkat edilmelidir.

• Seçilecek KKD’nin CE işareti taşımasına dikkat edilmeli, CE işaretlemesi olmayan ya da güvenliğinden şüphe duyulan ürünler kullanılmamalıdır. Kişisel koruyucu donanımın taşıması gereken minimum güvenlik koşulları hakkında kullanım kılavuzundan bilgi edinilmelidir. Kişisel koruyucu donanımın seçiminde ayrıca, riske ilişkin limit değerlere de dikkat edilmelidir.

• İşveren hangi tür KKD’nin hangi risklere karşı, nasıl, ne kadar süre kullanılacağı hakkında yeterli bilgi ve uygulamalı eğitimi çalışanlarına ücretsiz olarak vermeli, işçilerin görüşlerini almalı ve katılımlarını sağlanmalıdır.

KKD Nasıl Sınıflandırılır?

KKD’lerin kategorizasyonunda, kişisel koruyucu donanımın hangi riske karşı koruma sağladığı önem taşır. KKD’ler koruma sağladığı riskin ciddiyetine göre kategorize edilirler. Kategorizasyon, CE işaretlemesi yapılırken doğru uygunluk değerlendirme yönteminin seçiminde önemli bir kriterdir.

Kategori 0: “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” kapsamına girmeyen kişisel koruyucu donanımlardır.

Kategori 1: Kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında fark edilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardır.

Kategori 2: Kategori-I ve Kategori-III’ün dışında kalan kişisel koruyucu donanımlardır.

Kategori 3: Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen

CE Uygunluk İşareti Nasıl durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardır.

CE Uygunluk İşareti Nedir?

İmalatçının, KKD yönetmeliğinden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve bir KKD’nin ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işarettir. Uygunluk değerlendirmesi ise; KKD’nin, yönetmelik hükümlerine uygunluğunun test ve muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti kapsar.

Olmalıdır

Aşağıda yer alan şekle uygun olarak “CE” harflerinden oluşur ve gerektiğinde, çizimdeki oranlara bağlı kalmak kaydıyla büyültülebilir veya küçültülebilir.

 • İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgari 5 mm yüksekliğinde olmalıdır.
 • Ürüne veya bilgi plakasına, ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı durumlarda varsa ambalajına, ilgili teknik düzenlemenin öngörmesi halinde ise ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilir
 • Ürüne “CE” uygunluk işareti iliştirilmesini öngören teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygunluğunu göstermek açısından, “CE” uygunluk işareti dışında başka bir uygunluk işareti kullanılamaz

Güvensiz Ürün Nasıl Anlaşılır?

 • Ürünün üzerindeki işaretler, yazılar, ambalaj ve kullanım kılavuzu ürünün güvenliği hakkında önemli ipuçları verir.
 • Bu inceleme için öncelikle CE işaretinin uygun şekilde olup olmadığına bakabilirsiniz. CE Uygunluk İşareti, KKD Yönetmeliği’nde belirtilen format ve ölçeğe uygun olmalıdır.
 • Ürün, standartlara uygun üretilmişse, o ürün üzerinde standardı temsil eden numara TS EN ya da EN ifadesi ile birlikte kullanılır.
 • Ayrıca ürünün kullanımına ilişkin Türkçe bir kılavuz ya da açıklama bulunup bulunmadığı da sizin için ipucu olabilecek noktalardır. Güvensiz bir ürünle karşılaştığınızda, ürünün güvensiz olduğundan şüphelendiğinizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – İş Sağlığı, Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bilgilendirme yapınız.

Güvensiz Ürüne Hangi Yaptırımlar Uygulanır?

Piyasa gözetimi denetimi sonucu, üründe teknik düzenlemeye uygunsuzluk ve güvensizlik tespit edilirse aşağıda belirtilen önlemlerden uygun olanı, 4703 sayılı Kanun’a göre uygulanır.

 • Ürünün piyasaya arzının geçici olarak durdurulması,
 • Ürünün piyasaya arzının yasaklanması,
 • Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin toplatılması,
 • Ürünün kısmen veya tamamen bertaraf edilmesi,
 • Denetçinin uygun gördüğü durumlarda idari para cezası verilmesi

Yasal Düzenlemeler Nelerdir?

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanununa göre çıkarılan ilgili düzenlemeler aşağıda verilmiştir:

 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
 • “CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik
 • Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik Bakanlığımızca yapılan düzenlemeler:
 • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 • Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
 • Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğe Ek Yapılması Hakkında Tebliğ
 • Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
 • Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Olan Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

#NedirBuKKD #KişiselKoruyucuDonanım #Kişisel #KoruyucuDonanım #Koruyucu #Donanım